Acte van wijziging van statuten van de bestaande vzw hieronder vermald, in overeenkomst met de wet van 27.06.1921 gewijzigd op 2 mei 2002.


De vereniging zonder winstoogmerk die het onderwerp van deze statuten uitmaakt werd opgericht op 13 november 2002.


Door:


Ondergetekenden:


 • Monsieur prof. dr. Marc Cools, Administrateur Security Consultancy & Partners, Jodenstraat, 18, 2000 Antwerpen
 • Monsieur ir. Yvan De Mesmaeker, Security Auditor, Vilvoordsesteenweg, 123, 1850 Grimbergen
 • Monsieur Jean-Pierre Derni, Gérant Expertise & Security Consultants sprl, rue comte J. de Meeus 3, 1428 Lillois
 • Monsieur Emiel De Smet, Gérant EDS/Security Projects & Consultancy, Lokersebaan, 25, 9111 Belsele
 • Monsieur Henk Lievens, Managing Director, Security Prevention International SPRL, Waterstraat, 6, 3071 Erps-Kwerps
 • Monsieur Gabriel Saint Viteux, Administrateur délégué SMC SA, Ijzerstraat, 35, 1560 Hoeilaart.
 • Monsieur ir. Marc Thienpont, Administrateur délégué Scope SA, Rijkelstraat, 28, 3550 Heusden-Zolder.


Met identificatienummer: 5957/2003


Onder de benaming: Instittuut voor Security Adviseurs “ISA”, Institut de Conseiller en Sécurité “ICS” (Bijlage bij MB nr 5957 van 28 maart 2003)


De ondergetekenden:


Mijnheer Derni Jean-Pierre, geboren te Nijvel op 1 augustus 1960, wonende te Rue du Bosquet 27 te 1495 Villers-la-Ville (Tilly), zaakvoerder van Expertise & Security Consultants bvba;


Mijnheer Emiel De Smet, geboren te Lokeren op 26 september 1945, wonende in de Beukendreef 6 te 9160 Lokeren, zaakvoerder van DS-Consulting bvba;


Mijnheer Chris Cortoos, geboren te Leuven op 4 oktober 1970, wonende in de Vredestraat 16 te 1800 Vilvoorde, zaakvoerder van Asset Protection Services bvba;


Hebben besloten de statuten van de hierboven aangegeven vereniging te wijzigen, in overeenstemming met de nieuwe verplichtingen volgens de wet van 27 juni 1921, welke werd gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 betreffende Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen en sinds 16 januari 2003 de Wet tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, op volgende wijze:


TITEL I Benaming, zetel


Artikel 1:


De vereniging draagt de naam:


‘Instituut voor Security Adviseurs’, ‘ISA’,


‘Institut des Conseillers en Sécurité’, ‘ICS’


‘Institute for Security Advisors’ , ‘ISA’.


Voor de vereniging zonder winstoogmerk of vzw kan deze drie benamingen zowel in het Nederlands, het Frans als het Engels afzonderlijk worden gebruikt. De afkorting van deze vereniging is “ISA - ICS”


Artikel 2:


Zetel


De maatschappelijke zetel van het Instituut is gevestigd in Rue du Bosquet 27, 1495 Villers-le- Ville (Tilly), in het gerechtelijk arrondissement Nijvel.


Duur


De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.


TITEL II: Doel


Artikel 3:


De vereniging heeft als doel de bevordering van het beroep van beveiligingsadviseur, zij kan hiervoor alle acties hiervoor ondernemen die direct of indirect kunnen leiden tot dit doel. Ze kan hiervoor met name aandacht schenken aan bijeenkomsten en deelnemen aan activiteiten die in overeenstemming zijn met het doel van de vereniging.


Artikel 4:


Het Instituut voor Security Adviseurs is de beroepsorganisatie van deskundigen inzake beveiligingsadvies, en beveiligingsaudits en bieden in volledige onafhankelijkheid hun deskundigheid aan, aan bedrijven en organisaties. Het Instituut is belast met de vorming en de duurzame organisatie van een groep van experten, die alle noodzakelijke garanties biedt naar onafhankelijkheid ervaring en competentie.


Activiteiten


Hiertoe voert het Instituut, ondermeer, volgende activiteiten uit:


 • Het ISA is de spreekbuis van deze beroepsvereniging van ervaren beveiligingsadviseurs, zorgt voor promotie en verdedigd de naambekendheid.
 • Het verdedigt de reputatie en de belangen van haar Effectieve Leden
 • Het oefent toezicht uit op de behoorlijke uitvoering van de aan haar Effectieve Leden toevertrouwde opdrachten alsook op de goede naleving van de Deontologische Code
 • Het adviseert de overheid met betrekking tot alle aspecten die het beveiligingsadvies in het algemeen en de deskundigen inzake beveiligingsadvies in het bijzonder aanbelangen
 • Het organiseert zelf of werkt mee aan infosessies, studiedagen, opleidingen, brede maatschappelijke discussies, relationele en andere activiteiten die kunnen bijdragen tot de uitstraling van het Instituut
 • Het Instituut houdt een register aan van haar aangesloten leden.


Doelgroep, lidmaatschap, taken, deontologie, voorwaarden, Leden, nieuwe leden en Erkenningcommissie.


Doelgroep:


Tot de doelgroep behoren personen die in staat zijn om de taken te realiseren opgenomen in de hierna vermelde takenlijst.


Lidmaatschap:


Het instituut onderscheidt twee types van lidmaatschap:


            1.  Fysieke personen:


Alle fysieke personen waarvan de belangrijkste activiteiten bestaan uit het adviseren, het uitvoeren van audits en / of beveiligingstudies zoals hierna vermeld en die beantwoorden aan de voorwaarden van lidmaatschap kunnen lid worden van het Instituut.


2.  Vennootschappen:


Alle vennootschappen waarvan de belangrijkste activiteiten bestaan uit het adviseren, het uitvoeren van audits en / of beveiligingstudies zoals hierna vermeld, waarvan één of meerdere personeelsleden als fysiek lid aangesloten zijn bij het Instituut. De diensten welke gerealiseerd worden door deze personeelsleden en welke bestaat uit deze vermeld in de hierna volgende takenlijst, dienen te gebeuren onder de volle verantwoordelijkheid van de vennootschap.


Taken:


Een of meerdere taken van de niet limitatieve lijst, door het Instituut opgesteld, en hierna vermeld, behoren tot het takenpakket van een beveiligingsadviseur:


 1. Het uitvoeren van risico-analyses;
 2. Opstellen van een beveiligingsstrategie;
 3. Uitvoeren van beveiligingsaudits en het formuleren van adviezen;
 4. Opstellen van beveiligings- en evacuatieplannen;
 5. Opstellen van continuïteitsplannen;
 6. Ontwerpen van geïntegreerde oplossingen;
 7. Coördineren van uitvoeringen bij de implementatie van beveiligingsmaatregelen;
 8. Het geven van adviezen naar beveiligingsoplossingen;
 9. Opstellen en uitwerken van lastenboeken zowel op het functionele als op het technische vlak;
 10. Uitvoeren van vergelijkingsstudies op het technische en financiële vlak van componenten en systemen;
 11. Uitvoeren van opleveringstesten;
 12. Organiseren van opleidingen in het kader van zijn opdrachten;
 13. Organiseren van opleidingen naar opdrachtgevers en medewerkers bij het creëren van een “beveiligingsklimaat”;
 14. Het aanbieden op tijdelijke basis van Security Management;
 15. Aanbieden van diensten van juridische aard;


Het lidmaatschap omvat het geheel of gedeeltes van bovenvermelde taken in functie van de kennis en ervaring waarover de kandidaat beschikt.


Voorwaarden:


Naast het respecteren van de opgelegde Deontologische code met betrekking tot totale onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en integriteit dienen de kandidaten te voldoen aan de volgende voorwaarden:


1.  Beschikken over de nodige opleiding, kennis en ervaring voor het uitvoeren van de taken zoals gedefinieerd in de takenlijst;


 • Beschikken over een Universitair diploma of hoger niet universitair van het lange type in één van de aanvaarde disciplines of een diploma afgeleverd door de Koninklijke Militaire School. (Zijn aanvaard als discipline: Wetenschappen, Toegepaste Wetenschappen, Economische Wetenschappen en toegepaste Economische Wetenschappen, Sociale Wetenschappen et Psychologie, Rechten en Criminologie).


of


 • Met vrucht een academische of postacademische opleiding hebben gevolgd in Security-Management / Consulting erkent door het Instituut en beschikken over minimaal 3 jaar professionele ervaring in de taken waarvoor de betrokkene zijn kandidatuur stelt.


of


 • Beschikken over een minimale ervaring van 10 jaar in één of meerdere taken van de door het Instituut opgestelde takenlijst en gebruik maakt van een aangepaste opleiding in de beveiligingssector waarvoor hij zijn kandidatuur stelt.


2.  Meldt elke inbreuk tegen de Deontologische code;


3.  Aanvaard de controle door het Instituut;


4.  Beschikt over een verzekering BA uitvoering, aangepast aan de aard van zijn activiteit;


5.  Respecteert de wetten en reglementen van het land waar hij zijn activiteiten uitvoert;


6.  Fysieke personen beschikken over een veiligheidshouding van het niveau “GEHEIM” (of hoger) of bereid zijn zich te onderwerpen aan een moraliteitsonderzoek zoals omschreven in de daaraan gerelateerde wetgeving. Vennootschappen dienen te beschikken over een veiligheidsbewustzijn en de bedrijfseconomische gezondheid aantonen door middel van de balansen van de vijf laatste boekjaren.


Deontologische code:


 1. De Beveiligingsadviseur zal zijn opdracht steeds uitvoeren in het uitsluitend belang van zijn Opdrachtgever;


 1. De Beveiligingsadviseur zal, behoudens wettelijke verplichting, nooit vertrouwelijke informatie over zijn Opdracht of Opdrachtgever bekend maken zonder de voorafgaande toestemming van deze Opdrachtgever;


 1. De Beveiligingsadviseur zal geen opdrachten aanvaarden waarvoor hij niet over de vereiste deskundigheid beschikt. Alle informatie die de Beveiligingsadviseur aangaande zijn vorming en ervaring aan zijn Opdrachtgever verstrekt zullen steeds waarheidsgetrouw zijn;


 1. De Beveiligingsadviseur zal elke regeling die de objectiviteit of de onpartijdigheid van het gegeven advies in gedrang zou kunnen brengen, afwijzen;


 1. De uitvoeringstermijnen en de berekeningsmethode van de erelonen en kosten zullen door de Beveiligingsadviseur steeds voorafgaandelijk duidelijk worden vastgelegd;


 1. De Beveiligingsadviseur garandeert te allen tijde de goede naam van het instituut en zijn leden;


 1. De Beveiligingsadviseur zal geen enkele binding of afspraken hebben van financiële of andere aard en geen enkele band van gezag met leveranciers van beveiligingsproducten, systemen of diensten of met andere entiteiten die enig voordeel zouden kunnen hebben bij de uitgebrachte adviezen. Het is de Beveiligingsadviseur wel toegestaan advies te verlenen aan leveranciers van producten, systemen of diensten, die op dat ogenblik als Opdrachtgever van de Beveiligingsadviseur optreden;


 1. De adviseur respecteert de ethische en sociale verplichtingen;


TITEL III Leden


Artikel 5


Effectieve, Geassocieerde leden en aspirant leden


Het Instituut erkent drie soorten Leden :


 • Effectieve Leden
 • Geassocieerde Leden
 • Aspirant leden


Het aantal leden is onbeperkt.


Artikel 6


Effectieve leden


Effectieve leden zijn leden die voldoen aan de eisen van het Instituut en een of meerdere taken uitvoeren opgenomen is de lijst van taken en dit als onafhankelijk zelfstandig adviseur.


Alle oprichtende Leden worden geacht Effectief Lid van het Instituut te zijn.


Geassocieerde leden


Naast de effectieve leden die beantwoorden aan de vermelde voorwaarden kent het Instituut eveneens geassocieerde leden. Geassocieerde leden zijn leden die aan de vermelde voorwaarden voldoen maar die deze activiteiten uitvoeren binnen een bedrijf of een openbare instelling.


De Algemene vergadering kan, op basis van hun uitzonderlijke Academische of Operationele kennis ook deze personen associëren als lid.


Geassocieerde leden kunnen door de Algemene Vergadering worden aanvaard op basis van een gemotiveerd voorstel van de Raad van Bestuur. De geassocieerde leden hebben evenwel geen stemrecht en kunnen geen deel uitmaken van de Raad van Bestuur.


Aspirant leden


Kandidaat effectieve leden, die nog niet beschikken over de voorgeschreven opleidingen en/of de voorgeschreven ervaringen krijgen het statuut van “aspirant lid”. Dit statuut laat hen toe deel te nemen aan de alle activiteiten van het Instituut zonder stemrecht.


Na een periode van 3 jaar en voldoen aan de voorschriften van het Instituut kan het Aspirant lid een dossier indienen met aanvraag tot het bekomen van het statuut van Effectief lid.


De kandidatuur van een aspirant lid moet worden ondersteund door 1 effectief lid van het Instituut en de aanvraag wordt ingediend door middel van een dossier met de nodige voorgeschreven documenten.


Dit dossier wordt geëvalueerd, na een periode van 3 jaar,door de erkenningcommissie die bepaald of de kandidaat als lid wordt aanvaard en binnen welke domeinen.


De kandidaat aanvaard de beslissing, aanvaard en respecteert de reglementen van het Instituut.


Vertegenwoordiging van het Instituut


Zonder akkoord van de Raad van Bestuur kunnen de leden van het Instituut, het Instituut niet vertegenwoordigen. Deze regel geldt voor het gebruik van het logo, de naam, de referenties, gesproken en geschreven teksten.


Erkenningcommissie


De erkenningcommissies bestaat uit 4 leden.


Deze commissie wordt samengesteld bij noodzaak waarbij het streefdoel is om 2 vergaderingen per jaar te houden.


De commissie evalueert de kandidaat-leden op basis van hun dossier en een gesprek.


Eventuele klachten worden eveneens behandeld door deze commissie en kan eventueel onderzoeken uitvoeren of laten uitvoeren in totale onafhankelijkheid.


Het betrokken lid wordt geacht volledige medewerking te verlenen en alle gevraagde informaties ter beschikking te stellen welke vertrouwelijk worden behandeld.


De samenstelling van de erkenningcommissies is als volgt:


 • 1 Lid van de Raad van Bestuur van het Instituut om toezicht te houden op de naleving van vereisten van het Instituut. Dit lid heeft geen stemrecht in de commissie
 • 3 aangeduide personen met competenties en ervaring vereist door het Instituut. Deze personen kunnen ook geassocieerde leden zijn.
 • Effectieve leden van het Instituut kunnen niet deelnemen aan de erkenningcommissies.,


Hun aanstelling gebeurt door de Algemene vergadering op voorstel van de Raad van Bestuur en bij meerderheid van stemmen.


De leden van de Erkenningcommissie en hun eventuele vervangers worden benoemd voor een periode van 2 jaar.


SECTION II


Ontslag, uitsluiting, rechten van uittredende Leden, lidgelden


Artikel 7 Ontslag


Elk Lid kan zich uit het Instituut terugtrekken aan het einde van elk kalenderjaar, mits een vooropzeg van drie maanden per aangetekend schrijven betekend aan de Raad van Bestuur.


Wordt geacht ontslag te nemen, elk Lid dat de door hem verschuldigde bijdrage niet betaalt binnen de vijftien dagen na een in gebreke stelling verstuurd per aangetekend schrijven dat zonder gevolg blijft.


Artikel 8 Uitsluiting


De Algemene Vergadering kan beslissen over de uitsluiting van een Lid bij meerderheid van minimum twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Leden.


Een uitsluiting kan enkel aangenomen worden indien twee derde van de Effectieve Leden aanwezig zijn.


In het geval twee derde van de Effectieve Leden niet aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering, kan een nieuwe vergadering bijeengeroepen worden die geldig zal beraadslagen over de uitsluiting welke het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde Effectieve Leden ook moge zijn.


Tot de beslissing van de Algemene Vergadering, kan de Raad van Bestuur de uitoefening van de rechten voorzien in onderhavige statuten schorsen van de Leden, die ofwel een inbreuk gepleegd hebben op de statuten of op wetten, of de eer en de regels van het fatsoen hebben geschaad, hetzij zich schuldig hebben gemaakt aan een ernstige tekortkoming aan de plichten als Lid of de belangen van het Instituut schaden.


Rechten van de uittredende Leden


De ontslagen of uitgesloten Leden, evenals de erfgenamen of de rechthebbenden van een overleden Lid, hebben geen enkel recht op het maatschappelijk bezit van het Instituut.


Zij kunnen de door hen betaalde lidgelden en bijdragen niet terugvorderen maar blijven gehouden de vervallen lidgelden te betalen evenals de lidgelden van het lopende jaar.


TITEL IV Lidgelden en bijdragen


Artikel 9 Lidgelden


 1. De geldmiddelen van het Instituut bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de Leden, eventuele toetredingsbijdragen, legaten, schenkingen en andere inkomsten.
 2. Ieder Lid is jaarlijks een bedrag verschuldigd dat wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering.
 3. Nieuwe Leden zijn een toetredingsbijdrage verschuldigd, waarvan het bedrag wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering.


Jaarlijkse bijdragen en kosten:


 • De kosten voor het indienen van een kandidatuur wordt vastgelegd op max. € 250,
 • De jaarlijkse lidgelden worden vastgelegd op maximaal € 2.500,
 • De jaarlijkse lidgelden van een geassocieerd lid wordt vastgelegd op een maximum van € 250,


TITEL V Algemene Vergadering


Artikel 10 Samenstelling


De Algemene Vergadering is samengesteld uit de alle Leden van het Instituut.


De vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur, bij gebrek door de Vice-voorzitter, en in hun afwezigheid door de oudste van de aanwezige Bestuurders.


Artikel 11 Bevoegdheid


De Algemene Vergadering is bevoegd voor de volgende onderwerpen:


 • de wijziging van de statuten;
 • de benoeming en de afzetting van de Bestuurders en de Commissaris;
 • de goedkeuring van de rekeningen en van het budget en de kwijting van de Bestuurders en van Commissaris;
 • de goedkeuring van het jaarlijks rapport opgemaakt door de Raad van Bestuur en van het voorgestelde budget voor het komende jaar;
 • de vrijwillige ontbinding van het Instituut;
 • de uitsluiting van de Leden.
 • Monsieur prof. dr. Marc Cools, Administrateur Security Consultancy & Partners, Jodenstraat, 18, 2000 Anvers
 • Monsieur ir. Yvan De Mesmaeker, Security Auditor, Vilvoordsesteenweg, 123, 1850 Grimbergen
 • Monsieur Jean-Pierre Derni, Gérant Expertise & Security Consultants sprl, rue comte J. de Meeus 3, 1428 Lillois
 • Monsieur Emiel De Smet, Gérant EDS/Security Projects & Consultancy, Lokersebaan, 25, 9111 Belsele
 • Monsieur Henk Lievens, Managing Director, Security Prevention International SPRL, Waterstraat, 6, 3071 Erps-Kwerps
 • Monsieur Gabriel Saint Viteux, Administrateur délégué SMC SA, Ijzerstraat, 35, 1560 Hoeilaart.
 • Monsieur ir. Marc Thienpont, Administrateur délégué Scope SA, Rijkelstraat, 28, 3550 Heusden-Zolder.


Een Algemene Vergadering moet elk jaar gehouden worden, in de maand mei.


Een buitengewone Algemene Vergadering kan bijeengeroepen worden telkenmale het maatschappelijk belang dit vereist. Zij moet bijeengeroepen worden wanneer minstens twee vijfde de Effectieve Leden hierom verzoekt.


Artikel 13 Uitnodiging en dagorde


De uitnodigingen worden opgesteld door de Raad van Bestuur en wordt verzonden naar de Leden , vijftien kalenderdagen vóór de datum van de Algemene Vergadering.


Zij bevatten de dagorde bepaald door de Raad van Bestuur.


Artikel 14 Stemmen


Enkel de Effectieve Leden zijn stemgerechtigd in de Algemene Vergadering.


Elk Lid heeft één stem.


Ieder die stemgerechtigd is, kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijke volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem.


Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste één persoon als gevolmachtigde optreden.


Van een verstrekte volmacht wordt door de gevolmachtigde voor of bij aanvang van de vergadering mededeling gedaan aan de Secretaris.


De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de Algemene Vergaderingen worden gehouden.


Alle besluiten waaromtrent bij wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van de stemmen is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan is de stem van de Voorzitter bepalend.


Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.


Een geschorst lid verliest zijn stemrecht.


Artikel 15 Wijzigingen van de statuten


Indien de dagorde van de Algemene Vergadering een wijziging van de statuten inhoudt, moet deze uitvoerig beschreven worden in de uitnodiging. De voorgestelde wijziging van de statuten kan enkel aangenomen worden indien twee derde van de Effectieve Leden aanwezig zijn en indien twee derde van de uitgesproken stemmen in het voordeel zijn van de wijziging.


Indien de wijziging bovendien één van de doeleinden betreft waarvoor het Instituut is opgericht, is deze slechts geldig wanneer zij door vier vijfden van de op de Vergadering aanwezige Effectieve Leden wordt goedgekeurd.


In het geval twee derde van de Effectieve Leden niet aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering, kan een nieuwe vergadering bijeengeroepen worden die geldig zal beraadslagen over het voorstel van wijziging van de statuten welke het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde Effectieve Leden ook moge zijn.


De beslissingen genomen op deze Algemene Vergadering moeten ook met een twee derden van de aanwezige of vertegenwoordigde Effectieve Leden goedgekeurd worden en door de burgerlijke rechtbank bekrachtigd worden.


Artikel 16 Notulen


De beslissingen van de Algemene Vergadering worden opgenomen in notulen getekend door de Voorzitter alsook door de personen met stemrecht die het verzoeken. De notulen kunnen worden ingezien.


TITEL VI Bestuursorganisatie


Raad van Bestuur/Bestuur


Artikel 17 Benoeming, samenstelling


De Raad van Bestuur bestaat uit minimum drie personen, die uit hun midden een Voorzitter, een Penningmeester en een Secretaris.


De Bestuurders worden door de Algemene Vergadering uit de Effectieve Leden benoemd.


De Algemene Vergadering kan tevens het aantal Bestuurders wijzigen.


Bestuurders kunnen ten allen tijde onder opgave van redenen door de Algemene Vergadering worden geschorst en ontslagen. In deze materie beslist de Algemene Vergadering met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen.


Indien in een geval van schorsing van een Bestuurder de Algemene Vergadering niet binnen drie maand daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. De geschorste Bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de Algemene Vergadering te verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman laten bijstaan.


De Bestuurders worden benoemd voor een periode van 3 jaar. Onder een periode van een jaar wordt de periode verstaan tussen 2 Algemene Vergaderingen


De vrijgekomen posten moeten zo snel mogelijk worden ingevuld. Een onvolledige Raad van Bestuur behoudt niettemin zijn bevoegdheid.


De Raad van Bestuur wijst tevens een Secretaris en een Penningmeester aan.


Artikel 18 Taken en Bevoegdheden van de Raad van Bestuur


De Raad van Bestuur is belast met het besturen van het Instituut.


Een eventueel Dagelijks Bestuur is belast met de dagelijkse leiding van het Instituut. De Raad van Bestuur kan, tot wederopzegging, taken en bevoegdheden delegeren.


De Raad van Bestuur beschikt over de bevoegdheid om alle daden van Bestuur en van Beschikking te stellen die niet door de wet of de statuten aan de Algemene Vergadering voorbehouden zijn. De Raad van Bestuur kan het geheel of een gedeelte van zijn bevoegdheden delegeren aan een secretaris-generaal die benoemd wordt door de Raad van Bestuur.


De Raad van Bestuur dient, voor het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bewaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij het Instituut zich als borg of hoofdelijk mede schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt, de goedkeuring te hebben van de Algemene Vergadering. Zonder deze goedkeuring kan de Raad van Bestuur het Instituut voor deze rechtshandelingen niet rechtsgeldig vertegenwoordigen.


Artikel 19 Vergaderingen


De Raad van Bestuur vergadert op uitnodiging opgestuurd per brief, per fax of per e-mail met de dagorde, op initiatief van de Voorzitter of van twee Bestuurders.


De Raad van Bestuur kan niet geldig beraadslagen indien de twee derde van zijn Leden niet aanwezig of vertegenwoordigd is.


Als dit quorum niet bereikt wordt, kan een nieuwe vergadering opgeroepen worden die geldig zal kunnen beraadslagen over dezelfde dagorde voor zover de helft van de Leden aanwezig of vertegenwoordigd is.


De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden voorgezeten door de Voorzitter, bij gebreke door de Vice-voorzitter, of in hun afwezigheid door de oudste van de aanwezige Bestuurders.


Elke Bestuurder die weerhouden is om een vergadering van de Raad van Bestuur bij te wonen, kan zich enkel laten vertegenwoordigen door een andere Bestuurder aan wie hij een volmacht geeft om te beraadslagen en te stemmen omtrent de punten op de dagorde. Een Bestuurder kan echter enkel drager zijn van één volmacht.


De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen met een gekwalificeerde meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde Leden.


De beraadslagingen van de Raad worden in notulen opgenomen en getekend door de Voorzitter en de Bestuurders die aan de vergadering hebben deelgenomen en die erom verzoeken.


De Raad van Bestuur komt minstens tweemaal per jaar samen.


Artikel 20 Werking en Vertegenwoordiging


Het Instituut zal rechtsgeldig vertegenwoordigd worden ten aanzien van derden door de handtekening van de Voorzitter van de Raad van Bestuur en een andere Bestuurder, of door twee Bestuurders hiervoor aangewezen.


De Bestuurders gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan met betrekking tot de verbintenissen van het Instituut. Hun verantwoordelijkheid is beperkt tot de uitvoering van het mandaat dat zij hebben gekregen en tot de fouten begaan in de uitvoering ervan.


De Raad van Bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer Bestuurders, alsook aan anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, om het Instituut binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.


Artikel 21 Verslag


De Raad van Bestuur stelt aan de gewone Algemene Vergadering de jaarrekeningen voor van het voorbije jaar evenals een volledig en gedetailleerd verslag van zijn activiteit gedurende het boekjaar.


Hij legt eveneens het budget van het komende boekjaar voor.


Artikel 22 Commissaris


De rekeningen en het financieel beheer van het Instituut worden gecontroleerd door een commissaris aangesteld door de Algemene Vergadering voor een periode van 3 jaar herbenoembaar en herroepbaar zoals van toepassing voor de andere bestuurders.


De commissaris presenteert een verslag van zijn werkzaamheden aan de Gewone Algemene Vergadering.


Artikel 23 Budget en rekeningen


Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.


Elk jaar sluit de Raad van Bestuur de jaarrekeningen af van het lopende jaar op 31 december en maakt het budget op voor het volgende boekjaar.


Het ene en het andere worden op de volgende Algemene Vergadering ter goedkeuring voorgelegd.


Het eerste boekjaar zal eindigen op 31 december van het jaar volgend op de oprichting.


Artikel 24 Ontbinding


De Algemene Vergadering kan het Instituut enkel ontbinden indien drie vierde van de Effectieve Leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.


Als deze voorwaarde niet vervuld is, kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden die geldig zal kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde Effectieve Leden.


Om aanvaard te worden, moet de beslissing steeds gestemd worden met een meerderheid van twee derde van de aanwezige of vertegenwoordigde Effectieve Leden.


Artikel 25 Vereffening en sociaal actief


Vereffening


In geval van vrijwillige ontbinding zal de Algemene Vergadering één of meerdere vereffenaars aanduiden.


Sociale activa en bestemming van het patrimonium in het geval van ontbinding


In alle gevallen van ontbinding van het Instituut, en wat de oorzaak er ook van zij, zal de algemene vergadering beslissen betreffende de aanwending van de resterende netto sociale activa, na vereffening van de schulden en de lasten tot een belangloze doelstelling.


Alles wat niet vermeld is in deze statuten, zal overeenkomstig de bepalingen van de wet van 27 juni 1921 op de vereniging zonder winstoogmerk en haar wijzigingen behandeld worden.


TITEL VII Overgangsmaatregelen


Artikel 26


Werden in de hoedanigheid van Bestuurders door de Algemene Vergadering van vandaag verkozen de oprichtende Effectieve Leden.


De Raad van Bestuur heeft tot de volgende taakverdeling besloten:

 • Voorzitter : Monsieur Emiel De Smet
 • Vice-voorzitter :
 • Secretaris : Monsieur Bernard Sicx
 • Penningmeester : Monsieur Jean-Pierre DERNI